Informacje o Systemie Prognoz Jakości Powietrza

System Prognoz Jakości Powietrza w województwie śląskim

Ustawodawstwo polskie w zakresie ochrony środowiska w pełni zgodne z prawem Unii Europejskiej, mówi o konieczności informowania społeczeństwa na temat jakości powietrza. Szczególne jest to istotne w przypadku występowania ryzyka przekroczenia dopuszczalnych, docelowych czy alarmowych poziomów substancji w powietrzu. W takich sytuacjach w ramach systemu oceny jakości powietrza przewidziane jest podejmowanie działań krótkoterminowych. Podstawy prawne takich działań zapisane są w Dyrektywie 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (art. 24) oraz w ustawie Prawo Ochrony Środowiska (art. 92, art. 93, art. 94). Dodatkowo wynikają one z zapisów wojewódzkich programów ochrony powietrza, które po przyjęciu przez sejmik województwa stają się elementem prawa miejscowego.

Jednym z elementów działań krótkoterminowych powinna być prognoza zanieczyszczeń powietrza.

Historia Systemu Prognoz Jakości Powietrza w województwie śląskim (SPJP) sięga 2004 roku kiedy to na zlecenie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach (WIOŚ) w wyniku realizacji pracy badawczej realizowanej wspólnie przez ówczesny Oddział w Katowicach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) i Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach stworzono jego założenia. Został on wdrożony do operacyjnej działalności w monitoringu jakości powietrza w województwie śląskim w roku 2005 i co należy podkreślić był wówczas pierwszym systemem krótkoterminowych prognoz jakości powietrza w Polsce. Metodyka prognozy jakości powietrza oparta jest kompilacji eksploracyjnej analizy danych (data mining) o stężeniach zanieczyszczeń i numerycznej prognozy pogody COSMO (Consortium for Small-Scale Modelling). Ta ostatnia jest obliczana przy pomocy niehydrostatycznego, mezoskalowego modelu meteorologicznym, operacyjnie funkcjonującego w IMGW-PIB.

W ramach współpracy WIOŚ w Katowicach i IMGW-PIB model prognozy eksploracyjnej jakości powietrza jest systematycznie modyfikowany, a baza wiedzy uzupełniana o nowe dane. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że jak wszystkie metody prognostyczne w tym prognoza jakości powietrza obarczona jest pewnym stopniem niepewności.

Procedurę tworzenia prognozy jakości powierza i dystrybucji informacji w województwie śląskim przedstawiono poniżej.


Schemat tworzenia prognozy jakości powietrza w województwie śląskim
Obieg informacji w Systemie Prognoz Jakości Powietrza w województwie śląskim

System prognoz powstał przy udziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

© 2017 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.