Obszary do prognozy jakości powietrza


Ze względu na zmienność przestrzenną warunków topograficznych, użytkowania terenu, warunków emisji, a także warunków meteorologicznych, prognoza zanieczyszczeń powietrza jest zróżnicowana (tzw. Czynniki kształtujące prognozę jakości powietrza). W szczególności nie jest ona jednorodna w strefach wyznaczonych dla potrzeb diagnozy jakości powietrza. Zagadnienie to zostało dokładniej opisane w zakładce „Warunki meteorologiczne a jakość powietrza”. Dla potrzeb praktycznych a także logistycznych zaistniała zatem konieczność wydzielenia obszarów jednorodnej prognozy o innych niż strefy do oceny jakości powietrza granicach. Stanowią je obszary do prognozy jakości powietrza. Podstawowym elementem składowym takiego obszaru jest gmina, której przynależność do niej jest determinowana podobieństwem czynników kształtujących prognozę jakości powietrza, a nie przyporządkowanie administracyjne do jednostek terytorialnych wyższego rzędu. W ten sposób dla województwa wyodrębniono 7 obszarów opisanych w tabeli poniżej i zakładce „Opis obszarów prognozy”.

Obszary do prognozy jakości powietrza w województwie śląskim dla SO2 , NO2 , CO, PM10, PM2,5 , O3
L.p. Nazwa obszaru Strefy objęte obszarem prognozowania Ludność ogółem
(GUS, 2015)
Powierzchnia w km2
1. centralny aglomeracja górnośląska oraz część środkowa strefy śląskiej (powiaty: będziński, zawierciański, tarnogórski, gliwicki, bieruńsko-lędziński) 2 429 471 3 337
2. rybnicko - pszczyński aglomeracja rybnicko-jastrzębskiej oraz części środkowa strefy śląskiej (powiaty pszczyński, rybnicki, mikołowski, raciborski i wodzisławski) 842 555 2 057
3. miasto Bielsko-Biała miasto Bielsko-Biała 172 591 125
4. miasto Częstochowa miasto Częstochowa 228 179 160
5. północny strefa śląska – część północna (powiaty częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski oraz północno wschodnią część powiatu zawierciańskiego) 405 316 4 371
6. bielsko - cieszyński strefa śląska – część południowa (część powiatu bielskiego i cieszyńskiego) 261 328 750
7. doliny beskidzkie strefa śląska – część południowa (Beskidy) (powiat żywiecki, część powiatu cieszyńskiego, część powiatu bielskiego) 231 409 1 479
Obszary do prognozy jakości powietrza
Obszary do prognozy jakości powietrza - mapa hipsometryczna

System prognoz powstał przy udziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

© 2017 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.