Obszary prognozy jakości powietrza:

Charakterystyka obszaru rybnicko - pszczyńskiego
Obszar stanowią:

Aglomeracja rybnicko-jastrzębska oraz środkowa część strefy śląskiej, obejmująca powiaty: pszczyński, rybnicki, mikołowski, raciborski i wodzisławski.

Warunki klimatyczne:

Strefa leży w obrębie regionu klimatycznego Płaskowyżu Rybnicko – Pszczyńskiego. Klimat lokalny charakteryzuje się dużą zmiennością, na co znaczny wpływ ma bliskość Bramy Morawskiej oraz zalesionego kompleksu Beskidu Śląskiego i lasów rybnicko-pszczyńskich. Za wyjątkiem północnych krańców, obszar tej aglomeracji znajduje się w dzielnicy klimatyczno-rolniczej podsudeckiej o okresie wegetacyjnym 210-220 dni.

Warunki topograficzne:

Położona jest w większej części na południowym fragmencie Wyżyny Śląskiej, tak zwanym Płaskowyżu Rybnickim. Rzeźba terenu wykazuje zmienność od wysokości około 240 m n.p.m. na północy strefy do wysokości około 310 m n.p.m. w rejonie Pszowa. Tereny wysoczyznowe na północy strefy charakteryzują się wysokim stopniem zalesienia, które jest częścią leśnego pasa ochronnego aglomeracji górnośląskiej. Wchodzą one w obręb parku krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Na Płaskowyżu Rybnickim skupia się różnorodna działalność gospodarcza, związana głównie z górnictwem węglowym, a także z przemysłem przetwórczym i rolnictwem. Występują tu tereny zdegradowane na skutek szkód górniczych i składowania odpadów systematyczne zagospodarowywane. Większość obszaru tej strefy odwadnia górny bieg rzeki Rudy, pozostała część aglomeracji leży w dorzeczu Olzy i Małej Wisły.

Główne źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza i warunki rozprzestrzeniania zanieczyszczeń:

Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza jest emisja komunalna i transport drogowy, a także emisja przemysłowa. Choć strefa ta ma dość zróżnicowane uwarunkowania do rozprzestrzeniana się zanieczyszczeń powietrza, to duże rozproszenie zabudowy powoduje, ze dominująca tu emisja komunalna powoduje, ze na stosunkowo dużym obszarze utrzymują się jednorodne, wysokie stężenia zanieczyszczeń.

System prognoz powstał przy udziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

© 2017 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.