Obszary prognozy jakości powietrza:

Charakterystyka obszaru bielsko - cieszyńskiego
Obszar obejmuje:

część powiatu bielskiego z wyłączeniem gmin Buczkowice, Szczyrk Wilkowice i część powiatu cieszyńskiego tj. gminy: Chybie, Cieszyn, Dębowiec, Hażlach, Goleszów, Skoczów, Strumień, Zebrzydowice.

Warunki klimatyczne:

Obszar leży w regionie klimatycznym Pogórze Zachodnio-Beskidzkie. Warunki klimatyczne są wyraźnie zróżnicowane poprzez położenie w obrębie dwóch stref:

  • przedgórskiej w szerokiej dolinie górnej Wisły o cechach łagodniejszych cechach klimatu,
  • pogórskiej obejmującą tereny Pogórza Cieszyńskiego i Podbeskidzia o cechach zbliżonych do warunków klimatu dolin górskich.

Tym strefom klimatycznym odpowiadają dwie dzielnice klimatyczne według klasyfikacji Gumińskiego: podsudecko-tarnowska, i podkarpacka. Okres wegetacyjny trwa tu około 220 dni. Antropogeniczne modyfikacje klimatu są tu niewielkie i dotyczą głównie okolic Cieszyna i Skoczowa.

Warunki topograficzne:

Rozpatrywana strefa jest dość zróżnicowana topograficznie. Obszar Pogórza charakteryzują bowiem liczne pagóry o niezbyt dużych deniwelacjach licznie przecinane dolinami rzek i potoków spływających głównie z Beskidów. Wysokości terenu mieszczą się w zakresie rzędnych od 220 m n.p.m. w dolinie Wisły w rejonie Goczałkowic do 500 m n.p.m. na północnych zboczach masywu Klimczoka i Błatniej. Prawie cały obszar tej strefy znajduje się w dorzeczu Wisły (zlewnie Małej Wisły oraz Soły), zaś około 5% powierzchni należy do dorzecza Odry (rejony Cieszyna). Dolina Górnej Odry, Pogórze Cieszyńskie, Podbeskidzie i Kotlina Żywiecka to tereny w dużej mierze wykorzystywane gospodarczo (użytki rolne, hodowla, gospodarka rybacka). Znaczącymi ośrodkami przemysłowymi są: Cieszyn i Skoczów.

Główne źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza i warunki rozprzestrzeniania zanieczyszczeń:

Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza jest emisja komunalno-bytowa z zabudowy ośrodków miejskich i wiejskich, transport drogowy emitujący zanieczyszczenia wzdłuż arterii o natężonym ruchu samochodowym, oraz przemysł a zwłaszcza energetyka i ciepłownictwo. Emisja przemysłowa dotyczy zwłaszcza rejonów Cieszyna i Skoczowa. W obszarach pogórskich istotne znaczenie ma niska emisja komunalna w dolinach rzek i większych potoków.

System prognoz powstał przy udziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

© 2017 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.