Obszary prognozy jakości powietrza:

Charakterystyka obszaru północnego
Obszar obejmuje powiaty:

częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski oraz północno wschodnią część powiatu zawierciańskiego (gminy: Irządze, Kroczyce, Pilica, Szczekociny, Włodowice, Żarnowiec)

Warunki klimatyczne:

Obszar ten leży na styku regionów klimatycznych Niziny Śląskiej, Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej i Wyżyny Śląskiej. Warunki klimatyczne cechuje na tym obszarze przejściowość i krzyżowanie się wpływów klimatu atlantyckiego z zachodu oraz wpływów kontynentalizmu klimatycznego ze wschodu. Efektem tego jest duża zmienność i nieregularność poszczególnych elementów klimatycznych. Bardziej oceaniczne cechy klimatu wykazują tereny położone w obrębie Niziny Śląskiej (północna część powiatu gliwickiego, powiat lubliniecki, południowa część powiatu kłobuckiego). Surowsze bardziej kontynentalne warunki klimatyczne posiadają tereny jurajskie (powiaty: zawierciański, myszkowski, częstochowski).

Warunki topograficzne:

Analizowany obszar charakteryzuje się dość znaczącym zróżnicowaniem zarówno przyrody jak i gospodarki, szczególnie to zróżnicowanie przejawia się na obszarach w obrębie Wyżyny Śląskiej oraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Wysokości terenowe mieszczą się w zakresie rzędnych od około 190 m n.p.m. w dolinie Liswarty na zachodnim krańcu strefy do ok. 500 m n.p.m. w obrębie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Większość tego obszaru znajduje się w dorzeczu Odry (zlewnie Warty i Małej Panwi)a wschodnie skłony terenów jurajskich należą do dorzecza Wisły (zlewnia Pilicy). Północna i środkowa część jest w niewielkim stopniu przekształcona antropogenicznie i w związku z tym posiada zbliżony do naturalnego charakter środowiska geograficznego. Główne dziedziny zagospodarowania przestrzennego to rolnictwo i leśnictwo. Na terenach jurajskich coraz większego znaczenia nabiera turystyka i rekreacja.

Główne źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza i warunki rozprzestrzeniania zanieczyszczeń:

Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza jest emisja komunalno-bytowa i transport drogowy emitujący zanieczyszczenia wzdłuż arterii o natężonym ruchu samochodowym (w mniejszym stopniu) oraz przemysł.

System prognoz powstał przy udziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

© 2017 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.