Obszary prognozy jakości powietrza:

Charakterystyka obszaru centralnego
Obszar stanowią:

Aglomeracja górnośląska (Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze) oraz powiaty: będziński, tarnogórski, gliwicki, bieruńsko-lędziński i część zawierciańskiego (gminy: Łazy, Ogrodzieniec, Poręba, Zawiercie).

Warunki klimatyczne:

Całość obszaru, z wyjątkiem wschodnich krańców należących do regionu klimatycznego Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej, leży w zasięgu klimatu Wyżyny Śląskiej. W regionalizacji klimatyczno-rolniczej Gumińskiego obszar strefy obejmuje dzielnica częstochowsko-kielecka z okresem wegetacyjnym trwającym 200-210 dni. Miasta aglomeracji charakteryzuje klimat miejski, odznaczający się mniejszym nasłonecznieniem, częstszymi mgłami, wyższymi opadami, mniejszą prędkością wiatru, mniejszą widzialnością i niższą wilgotnością powietrza. Powszechne jest występowanie tzw. miejskiej wyspy ciepła czyli podwyższenia temperatury obszarów silnie zabudowanych w stosunku do obszarów pozamiejskich.

Warunki topograficzne:

Aglomeracja górnośląska leży w północnej i środkowej części Wyżyny Śląskiej. Niewielkie fragmenty aglomeracji w rejonie Gliwic i Tychów znajdują się już w obrębie Kotliny Raciborsko-Oświęcimskiej. Północno-wschodnia część strefy leży w obrębie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Rzeźba terenu wykazuje dużą zmienność: od wysokości około 190 m n.p.m. w rejonie Kanału Gliwickiego do wysokości około 350 m n.p.m. w rejonie Piekar Śląskich i Dąbrowy Górniczej, przy czym pojedyncze wzgórza w obrębie Jury Krakowsko – Częstochowskiej k. Ogrodzieńca osiągają wysokość około 500 m n.p.m. Aglomeracja górnośląska, dominująca w strefie, jest zespołem policentrycznego układu urbanistycznego powstałego na bazie przemysłu. Niekorzystny wpływ na rozwój przestrzenny poszczególnych miast aglomeracji i ich wizerunku wywiera nierównomierne rozmieszczenie obiektów i zakładów przemysłowych, nieużytków przemieszanych z zabudową mieszkaniową i infrastrukturą miejską. Sytuacja ta ulega jednak systematycznej poprawie.

Główne źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza i warunki rozprzestrzeniania zanieczyszczeń:

W związku z uwarunkowaniami środowiskowymi obszar centralny wykazuje duże zróżnicowanie pod względem uprzemysłowienia, infrastruktury i charakteru użytkowania terenu. Skutkuje to niejednorodnym rozkładem emisji pochodzącej ze źródeł przemysłowych (energetyka, hutnictwo, przemysł materiałów budowlanych)i źródeł komunikacyjnych. Jednak największy udział emisji zanieczyszczeń (głównie pyłowych) do atmosfery stanowi tzw. niska emisja komunalna. Obszar ten jest szczególnie narażony na występowanie okresowo epizodów wysokich stężeń zanieczyszczeń (szczególnie pyłu zawieszonego).

System prognoz powstał przy udziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

© 2017 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.