Obszary prognozy jakości powietrza:

Charakterystyka obszaru miasta Częstochowa
Obszar stanowi:

miasto Częstochowa.

Warunki klimatyczne:

Częstochowa leży regionie klimatycznym Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, w strefie klimatu umiarkowanego, w dzielnicy klimatyczno-rolniczej częstochowsko-kieleckiej o okresie wegetacyjnym trwającym 200-210 dni i rocznymi sumami opadów w granicach 650-750 mm, chociaż tereny położone w cieniach wzniesień mają opady znacznie niższe. Jako duży organizm miejski ma wykształcone cechy klimatu miejskiego (z mniejszym nasłonecznieniem, częstszymi mgłami, wyższymi opadami, mniejszą prędkością wiatru, mniejszą widzialnością i niższą wilgotnością powietrza od otoczenia. Występuje tu także zjawisko miejskiej wyspy ciepła).

Warunki topograficzne:

Przełomowa dolina górnej Warty rozdziela mniejszą wschodnią część miasta, zaliczaną do Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, od większej zachodniej części wchodzącej w skład Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej z wapiennymi wzgórzami Jasnej Góry, Rakowa, Błesznej i Wrzosowej. W podłożu zalegają warstwy jurajskie o znacznej przepuszczalności. Ogólnie rzeźba terenu ma charakter pagórkowaty, rozcięty przełomową doliną Warty. Centrum Częstochowy jest wyraźnie obniżone w stosunku do swego obrzeża, średnio o około 40 m. W obniżeniu tym znajduje się częstochowski węzeł rzeczny Warty, obejmujący jej prawostronną odnogę Kucelinkę oraz lewostronny dopływ Stradomkę z Konopką. Najniższa wysokość terenu w dolinie Warty przed Mstowem wynosi 237 m n.p.m., najwyższa wysokość około 290 m n.p.m. na wychodniach skałek jurajskich na południowo-wschodnim skraju Częstochowy. Na nisko położonych terenach nadrzecznych często występuje zjawisko inwersji termicznej. Poza obrębem śródmieścia na płatach piasków czwartorzędowych zachowało się sporo powierzchni zalesionych. W zewnętrznych dzielnicach miasta występują rejony znacznego przeobrażenia powierzchni terenu, spowodowane eksploatacją rud żelaza i materiałów budowlanych. Z powodu nieckowatego profilu terenowego strefa ma sprzyjające uwarunkowania do kumulacji zanieczyszczeń powietrza.

Główne źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza i warunki rozprzestrzeniania zanieczyszczeń:

Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza jest emisja komunalna, transport drogowy i przemysł.

System prognoz powstał przy udziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

© 2017 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.