Obszary prognozy jakości powietrza:

Charakterystyka obszaru dolin beskidzkich
Obszar obejmuje:

teren powiatu żywieckiego, część powiatu cieszyńskiego (gmina Istebna, Wisła, Ustroń) i część powiatu bielskiego (gminy Buczkowice, Szczyrk, Wilkowice).

Warunki klimatyczne:

Obszar obejmuje regiony klimatyczne Doliny i Wierzchowiny Beskidzkie, a w okolicy Żywca – region Kotlina Żywiecka. Warunki klimatyczne tego obszaru noszą cechy klimatu górskiego (spadek średniej temperatury powietrza, wzrost sum opadów, prędkości wiatru i wilgotności powietrza z wysokością). Jednocześnie obserwuje znaczne zróżnicowanie warunków lokalnych klimatu w dolinach i kotlinach górskich w stosunku do wierzchowin. W tych pierwszych licznie występują inwersje temperatury i złe warunki wentylacyjne zwłaszcza nocą i w chłodnej porze roku, na wierzchowinach zaś warunki wiatrowe są z reguły sprzyjające usuwaniu zanieczyszczeń.

Według klasyfikacji rolniczo - klimatycznej Gumińskiego, strefa ta należy do dzielnicy klimatycznej karpackiej charakteryzującej się ostrymi zimami, krótszym latem i wyższymi opadami atmosferycznymi. Okres wegetacyjny trwa tu około 160 dni. Antropogeniczne modyfikacje klimatu poza Żywcem położonym w kotlinie są tu niewielkie i dotyczą głównie dolin rzek i większych potoków w rejonie Wisły, Ustronia i Istebnej.

Warunki topograficzne:

Rozpatrywany obszar jest wybitnie zróżnicowany przyrodniczo. Podobnie jak przy zróżnicowaniu warunków klimatycznych, jest ona bardzo zróżnicowana topograficznie Wysokości terenu mieszczą się w zakresie rzędnych od 340 m n.p.m. w kotlinie Żywieckiej do 1557 m n.p.m. na szczycie Pilska w Beskidzie Żywieckim. Prawie cały obszar tej strefy znajduje się w dorzeczu Wisły (zlewnie Małej Wisły oraz Soły), zaś około 3% powierzchni należy do dorzecza Odry (rejon Istebnej). Ważnym elementem topograficznym są liczne doliny rzeczne, które u górnym biegu kształtujących je cieków są niezwykle wąskie i słabo przewietrzane. W obrębie strefy wyróżnia się Kotlina Żywiecka, która ograniczona jest od zachodu przez Beskid Śląski, od północy – przez Pogórze Śląskie (łączy się z nim przez Bramą Wilkowicką) i Beskid Mały, zaś od południowego wschodu i południa przez Beskid Makowski i Beskid Żywiecki. Ma trójkątny kształt, długość z zachodu na wschód około 20 km, szerokość z południa na północ około 15 km i powierzchnię około 320 km². Dno kotliny wznosi się na wysokość 340 – 500 m n.p.m. Pokryte jest w większości niewysokimi wzgórzami i niskimi grzbietami. Jest to obszar licznych zastoisk chłodnego powietrza eliminowanych czasem poprzez oddziaływanie Jeziora Żywieckiego w północnej części kotliny.

Główne źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza i warunki rozprzestrzeniania zanieczyszczeń:

Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza jest emisja komunalno-bytowa z zabudowy mieszkaniowej a także, transport drogowy emitujący zanieczyszczenia wzdłuż arterii o natężonym ruchu samochodowym, oraz przemysł lokalny. Należy zwrócić uwagę, że w obszarach górskich niska emisja komunalna jest szczególnie uciążliwa w dolinach rzek większych potoków i kotlin. Szczególnie niekorzystna sytuacja panuje w Żywcu.

Uwaga: Prezentowana prognoza jakości powietrza dla tego obszaru dotyczy dolin i kotlin, a więc najliczniej zamieszkanych i najmniej korzystnych z punktu widzenia warunków wentylacyjnych.

System prognoz powstał przy udziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

© 2017 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.