Obszary prognozy jakości powietrza:

Charakterystyka obszaru miasta Bielsko-Biała
Obszar stanowi:

miasto Bielsko Biała.

Warunki klimatyczne:

Miasto położone jest w regionie klimatycznym dolin beskidzkich. Klimat Bielska-Białej cechuje się dużym zróżnicowaniem, ponieważ strefa ta znajduje się w obrębie dwóch dzielnic klimatycznych – podkarpackiej (pogórza) i karpackiej (gór). W klasyfikacji klimatyczno-rolniczej obszar miasta znajduje się w dzielnicy podkarpackiej z okresem wegetacyjnym 210-220 dni i rocznymi sumami opadów co najmniej 800 mm. Obszary centrum miasta posiadają cechy klimatu miejskiego z mniejszym nasłonecznieniem, częstszymi mgłami, wyższymi opadami, mniejszą prędkością wiatru, mniejszą widzialnością i niższą wilgotnością powietrza od otoczenia. Występuje tu także zjawisko miejskiej wyspy ciepła.

Warunki topograficzne:

Bielsko-Biała znajduje się w południowej części województwa śląskiego na Podbeskidziu. Główną rzeką przepływającą przez miasto jest Biała, prawy dopływ Wisły o długości 28,6 km. W podłożu występują formacje fliszowe (łupki na przemian z ławicami twardych wapieni i piaskowców), których odporne na erozję warstwy skalne tworzą wzniesienia pomiędzy dolinami na terenie miasta. Różnice wysokości względnej między dnem doliny rzeki Białej a najwyższymi wzniesieniami przekraczają 550 m. Od południa przylegają zalesione stoki Beskidów, rozdzielone Bramą Wilkowicką na masywy Szyndzielni w Beskidzie Śląskim oraz Magurki w Beskidzie Małym. Rzeźba terenu wykazuje dużą zmienność hipsometryczną: od wysokości około 270 m n.p.m. w dolinie Białej do wysokości 1117 m n.p.m. na szczycie Klimczoka.

Główne źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza i warunki rozprzestrzeniania zanieczyszczeń:

Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza jest emisja komunalna, transport drogowy, przemysł. Zróżnicowana topografia obszaru miasta powoduje, iż układ i struktura zabudowy sprzyjają kumulacji zanieczyszczeń powietrza w dolinach i niżej położonych dzielnicach Bielska-Białej.

System prognoz powstał przy udziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

© 2017 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.